Regulamin świadczenia usług dostępu do kursów online na www.akademianauczyciela.pl

§ 1

Informacje ogólne 

 1. Właścicielem platformy kursów online jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45A, 60-277 Poznań, Adres biura: ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000150767, REGON 639838688 NIP 782-21-84-952. 
 2. Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej dostępnej w pełnej wersji pod adresem https://www.akademianauczyciela.pl Platforma jest dostępna 24 h na dobę z wyłączeniem awarii i przerw technicznych leżących po stronie dostawcy usług internetowych (cyberFolks.pl) 
 3. Platforma – strona internetowa oferująca kursy dostępne pod https://www.akademianauczyciela.pl 
 4. Użytkownik – osoba zarejestrowana imiennie lub osoba korzystająca z platformy bez zarejestrowania. 
 5. Usługodawca – właściciel platformy, Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45A, 60-277 Poznań, Adres biura: ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000150767, REGON 639838688 NIP 782-21-84-952. 
 6. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnienie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania realizacji procesu dydaktycznego (dalej: Usługa) zamówionych kursów na Platformie. 
 7. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć proces dydaktyczny realizowany w ramach Platformy w spersonalizowanym dla każdego uczestnika lub grupy uczestników trybie. 
 8. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest przekazanie Usługodawcy niezbędnych danych (Imię i Nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu kontaktowego) w celu założenia indywidualnego konta Użytkownika oraz akceptacja postanowień regulaminu. 
 9. Przekazując w/w dane do Usługodawcy, Użytkownik składa oświadczenie, iż akceptuje postanowienia regulaminu przy zakładaniu konta Użytkownika. 

 

§ 2

Wymagania techniczne 

 1. Do korzystania z platformy wymagane jest posiadanie 
 • komputera, smartfonu bądź tabletu z dostępem do Internetu;  
 • indywidualnego i aktywnego konta poczty elektronicznej, 
 • dowolnej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) z zainstalowaną aktualną wtyczką Adobe Flash Player. 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia podczas korzystania z platformy, wynikające z błędnego oprogramowania czy sprzętu Użytkownika oraz z wadliwego działania łączy internetowych. 

 

§ 3

Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45A, 60-277 Poznań, Adres biura: ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000150767, REGON 639838688 NIP 782-21-84-952. 
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu świadczenia usług i archiwizacji oraz przygotowania Zaświadczenia ukończenia wybranego kursu. 
 3. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. 
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 6. Użytkownik może poprosić Usługodawcę o zmianę danych osobowych. 
 7. Prośbę o zmianę danych osobowych Użytkownik powinien kierować drogą elektroniczną na adres: akademiapn@gmail.com 

 

§ 4

Konto Użytkownika 

 1. Warunkiem zapisania się na kurs jest utworzenie konta Użytkownika przez Usługodawcę na podstawie nadesłanych danych. 
 2. Konto Użytkownika może być założone tylko przez osobę, która ukończyła 18 lat. 
 3. Założenie konta na platformie jest bezpłatne dla końcowego Użytkownika i nie wiąże się z dodatkową koniecznością wykupienia kursu. 
 4. Warunkiem założenia konta na platformie jest konieczność posiadanie indywidualnego i aktywnego konta poczty elektronicznej, podanie Imienia i Nazwiska oraz telefonu kontaktowego. 
 5. Z chwilą założenia konta Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz, że ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych osobowych. 
 6. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont Użytkownika na jedno konto poczty elektronicznej. 
 7. Niedozwolone jest udostępnianie konta Użytkownika osobom trzecim. 
 8. Za dostęp do konta oraz za ochronę poufnych danych, takich jak hasło dostępu i nazwa użytkownika, odpowiada Użytkownik. 
 9. Użytkownik ma prawo zresetowania hasła podając nazwę Użytkownika lub adres e-mail użyty do rejestracji konta. 
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć założone konto, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: akademiapn@gmail.com.  
 11. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Zabrania się korzystania z jakichkolwiek narzędzi, które umożliwiłyby uzyskanie dostępu bezprawnie. 
 12. Zabrania się podejmowania prób uzyskania danych osobowych lub danych zapisanych na kontach innych Użytkowników. 
 13. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta Użytkownika w przypadku, gdy istnieje podejrzenie włamania się na konto Użytkownika. 
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub próby działania na szkodę platformy. 

 

§ 5

Realizacja usługi i dostęp 

 1. Prawa wynikające z zawarcia umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą nie mogę być przeniesione na osobę trzecią. 
 2. Przerwy między wylogowaniem i ponownym zalogowaniem nie wydłużają czasu dostępu do kursu. 
 3. Niekorzystanie z zasobów kursu nie jest równoznaczne z rezygnacją.  
 4. Nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym dla Kursanta czasie, wynikającym z harmonogramu kursu. 
 5. Realizacja kursu może odbywać się w dowolnym rytmie, dostosowanym do potrzeb i możliwości Kursanta. 
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnione mu materiały są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. 
 7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania udostępnionych mu treści wyłącznie do celów nauki własnej. 
 8. Powielanie, utrwalanie i udostępnianie owych treści osobom trzecim jest niedozwolone, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. 
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do platformy w czasie wprowadzania zmian lub uaktualniania zawartych na platformie treści. Ograniczenia dostępu mogą trwać maksymalnie 8 godzin. 
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie dostępu z przyczyn zewnętrznych od niego niezależnych lub wywołane przez działanie osób trzecich lub siły wyższej. 

 

§ 6

Korespondencja 

 1. Korespondencja Usługodawcy i Użytkownika odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej na adres akademiapn@gmail.com 
 2. Wszelkie wiadomości, załączniki i linki wysyłane do Użytkowników drogą mailową są bezpieczne, niezainfekowane wirusami. 
 3. Wszelkie wiadomości wysyłane przez Użytkowników do Usługodawcy muszą być bezpieczne, niezainfekowane wirusami. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wiadomości zawierających treści niebezpieczne, podejrzane, zainfekowane wirusami, mogące uszkodzić działanie platformy. 
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wiadomości zawierających treści o charakterze obraźliwym, mogące naruszać dobre imię Usługodawcy lub osób trzecich. 
 6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę wyżej wymienionych wiadomości, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, z którego zostały wysłane wiadomości. 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie do Użytkownika wiadomości, jeżeli wynika to z wadliwego działania serwera lub oprogramowania poczty. 
 8. Usługodawca nie wysyła wiadomości do Użytkowników z prośbą o podanie hasła dostępu do konta Użytkownika. 

 

§ 7

Reklamacje i zażalenia 

 1. Wszelkiego rodzaju reklamacje i zażalenia Użytkownik może zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej, na adres: akademiapn@gmail.com 
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

  • imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
  • e-mail i nazwę Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie
 3. Reklamacje i zażalenia będą rozpatrywane w ciągu 10 dni roboczych. 
 4. W sytuacji, kiedy złożone reklamacje i zażalenia będą wymagały dokładniejszych wyjaśnień, czas rozpatrzenia i odpowiedzi będzie wydłużony o czas oczekiwania na wiadomość zwrotną od Użytkownika. 
 5. Odpowiedzi na reklamacje i zażalenia będą wysyłane na adres, z jakiego została przysłana wiadomość. 

  

§ 8

Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pobierz plik: