Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji


Moduł I: Substancje psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży
Skrypt 1: Geneza sięgania po środki psychoaktywne – aspekt społeczny i psychologiczny
Skrypt 2: Przykłady najbardziej rozpowszechnionych wśród uczniów substancji psychoaktywnych

Moduł II: Obrona szkoły przed środkami psychoaktywnymi
Skrypt 3: Diagnoza zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych związanych z dostępnością substancji psychoaktywnych
Skrypt 4: Metody reagowania w sytuacjach zagrożenia środowiska uczniowskiego dostępem do substancji psychoaktywnych

Moduł III: Sposoby reagowania na zaistniałe sytuacje kryzysowe w szkole
Skrypt 5: Postępowanie szkoły (nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych oraz dyrekcji) wobec stwierdzenia u ucznia przejawów demoralizacji lub popełnienia na terenie placówki czynu zabronionego
1. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży.
2. Współpraca szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia.
3. Rola szkoły w ujawnianiu niezaspokajania podstawowych potrzeb dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych (niedożywienie, brudny strój lub nieadekwatny do pory roku itp).
4. Postępowanie nauczyciela w sytuacji powzięcia podejrzeń, że wobec ucznia/dziecka stosowana jest w domu przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna.
5. Agresja i przemoc rówieśnicza – konsekwencje dla jej sprawców i rola szkoły.
6. Współpraca szkoły z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Skrypt 6: Otoczenie prawne dotyczące postępowania z nieletnimi na terenie szkoły i poza nią
1. Definicje wyrażeń ustawowych dotyczące problematyki nieletnich.
2. Odpowiedzialność prawna nieletnich.
3. Rola i zadania sądów rodzinnych (wydziałów rodzinnych i nieletnich) w postępowaniu z nieletnimi.
4. Środki wychowawcze, lecznicze i poprawcze orzekane wobec nieletnich.
5. Postępowanie przed sądem.
6. Prawa i obowiązki nauczyciela – ochrona prawna funkcjonariusza publicznego.
7. Rola i zadania komórek ds. nieletnich w policji przy postępowaniu z nieletnimi – uprawnienia policji.
8. Zatrzymanie nieletniego i umieszczenie w policyjnej izbie dziecka.
9. Zasady współpracy szkoły z policją.
10. Zasady współpracy szkoły z sądem rodzinnym i kuratorami sądowymi.

Moduł IV: Program wczesnej interwencji – sposoby unikania zagrożeń
Skrypt 7: Profilaktyka - lepiej zapobiegać niż leczyć
Skrypt 8:Sposoby konstruowania i wdrażania programu wczesnej interwencji

Moduł V: Środki psychoaktywne i prawo
Skrypt 9: Omówienie najważniejszych zagadnień prawnych (otoczenia prawnego)
Skrypt 10: Najważniejsze akty prawne. Wybrane ustawy (części ustaw) i przepisy wraz z komentarzem

a) omówienie genezy i motywacji sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne,
b) omówienie substancji psychoaktywnych, po które najczęściej sięgają uczniowie,
c) określenie zagrożenia dostępności substancji psychoaktywnych w szkole i jej pobliżu,
d) metody reagowania w sytuacjach zagrożenia środowiska uczniowskiego dostępem do substancji psychoaktywnych,
e) sposoby postępowania z uczniami będącymi pod wpływem środków psychoaktywnych,
f) zaznajomienie z otoczeniem prawnym dotyczącym postępowania z nieletnimi w szkole i poza nią; nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny,
g) sposoby współpracy z policją,
h) program wczesnej interwencji – sposoby unikania zagrożeń.

Kurs Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji składa się 10 skryptów podzielonych na 5 modułów tematycznych. Zaplanowano 4 cząstkowe testy sprawdzające oraz test końcowy.

Harmonogram październik-styczeń 2018/2019

 Etap kursu  Termin
 Skrypt 1: Geneza sięgania po środki psychoaktywne – aspekt społeczny i psychologiczny  1.10.2018
 Skrypt 2: Przykłady najbardziej rozpowszechnionych wśród uczniów substancji psychoaktywnych  8.10.2018
 Test cząstkowy 1  8.10.2018
 Skrypt 3: Diagnoza zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych związanych z dostępnością substancji psychoaktywnych  15.10.2018
 Skrypt 4: Metody reagowania w sytuacjach zagrożenia środowiska uczniowskiego dostępem do substancji psychoaktywnych 22.10.2018
 Test cząstkowy 2 22.10.2018
 Skrypt 5: Postępowanie szkoły (nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych oraz dyrekcji) wobec stwierdzenia u ucznia przejawów demoralizacji lub popełnienia na terenie placówki czynu zabronionego 29.10.2018
 Skrypt 6: Otoczenie prawne dotyczące postępowania z nieletnimi na terenie szkoły i poza nią 5.11.2018
 Test cząstkowy 3  5.11.2018
 Skrypt 7: Sposób konstruowania i wdrażania programu wczesnej interwencji 12.11.2018
 Skrypt 8: Przykłady sprawdzonych programów wczesnej interwencji 19.11.2018
 Test cząstkowy 4  19.11.2018
 Skrypt 9: Omówienie najważniejszych zagadnień prawnych (otoczenia prawnego)  26.11.2018
 Skrypt 10: Najważniejsze akty prawne. Wybrane ustawy (części ustaw) i przepisy wraz z komentarzem 3.12.2018
 Test końcowy 3.12.2018
 Wysyłka zaświadczeń o ukończeniu kursu do końca stycznia 2019

Certyfikaty zostaną wysłane po zakończeniu jesienno-zimowego cyklu dostępnych na platformie kursów. Ostatni kurs w ramach cyklu szkoleniowego kończy się w połowie stycznia 2019. Po tym terminie zlecany jest wydruk oraz wysyłka wszystkich imiennych certyfikatów (papierowych), które powinny dotrzeć do kursantów do końca stycznia 2019 roku.

Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji

Mariola Ejzenchart-Wojkiewicz

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w różnych obszarach edukacji. Studia magisterskie ukończone na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów licencjackich z zakresu pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Twórczyni poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour” zajmującej się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Psycholog pracujący z trudną młodzieżą w gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy. Współautorka projektów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wykładowca szkół policealnych i wyższych. Autorka licznych artykułów z zakresu problemów współczesnej edukacji.

Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji

nadkom. Dorota Dąbrowska-Babor

Ekspert Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ukończyła kursy i szkolenia w zakresie zagadnień dotyczących zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Problematyką nieletnich i patologii zajmuje się od 1998 roku, wcześniej w Sekcji ds. Nieletnich i Patologii VII Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Praga Płd., a od 2001 r. w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Koordynator licznych kampanii profilaktycznych o zasięgu ogólnopolskim. Autorka opracowań i raportów w obszarze problematyki alkoholizmu. Uczestniczyła w opracowywaniu „Procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością, demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją”.

Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji

Piotr Błaszyk

Tytuł magistra prawa uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dalszą wiedzę zawodową pogłębiał i uzyskiwał kwalifikacje w Studium Nauczycielskim, Studium Resocjalizacji, Studium Socjoterapii „Gestalt” w Krakowie. Łączy wiedzę prawniczą z wychowywaniem młodzieży. Od początku działalności zawodowej zajmuje się problematyką przestępczości wśród nieletnich. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w zakładzie poprawczym, ośrodku wychowawczym, domu dziecka od stanowiska wychowawcy do stanowisk kierowniczych. Był kuratorem społecznym ds. nieletnich. Obecnie wykładowca przedmiotów prawnych. Autor publikacji z zakresu prawa, współpracownik kancelarii adwokackiej, działacz Stowarzyszenia „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. Od wielu lat ławnik sądowy.

Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji

podkom. Artur Sypuła

Ekspert Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Uczestnik wielu kursów i szkoleń dotyczących działań na rzecz dzieci i młodzieży. Koordynator przedsięwzięć profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo osób starszych oraz działań na rzecz zapobiegania przestępczości nieletnich. Problematyką nieletnich i patologii zajmuje się od 2004 r., realizując wcześniej zadania w Sekcji ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, od 2009 r. w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Autor opracowań problemowych dotyczących przestępczości nieletnich, w tym na terenie szkół i placówek oświatowych.

Szczegóły kursu


Zawartość kursu:

10 skryptów

Cena:

250.00 PLN brutto (za cały kurs)

Zaświadczenie:

imienny certyfikat