Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży


Agresja w szkole

Kurs zachęca do zgłębiania problematyki powszechnej we współczesnej szkole. Pokazuje, jak przez proste oddziaływania wychowawcze można korygować postawy i zachowania uczniów, budować dobre relacje, integrować grupę i rozwijać kompetencje emocjonalne czy społeczne dzieci. Wszystko po to, by zapobiegać narastającej fali agresji i przemocy.

Dla kogo kurs?

Poruszane zagadnienia przeznaczone są dla nauczycieli (pedagogów czy ludzi pracujących z młodzieżą), zawierają założenia teoretyczne oraz praktyczne ćwiczenia i scenariusze zajęć do wykorzystania w codziennej pracy. Materiały odnoszą się do takich obszarów, jak: przegląd najważniejszych teorii dotyczących agresji, jej wyznaczniki w dzieciństwie i okresie dojrzewania, czynniki sprzyjające zachowaniom agresywnym oraz sposoby przeciwdziałania agresji rówieśniczej. W dalszej części kursu pojawi się problematyka mobbingu w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu elektronicznego (cyberbullyingu, czyli zastraszania w sieci) oraz wpływu mediów jako czynnika powodującego wzrost zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży. Nie zabraknie również odnośników do współczesnych teorii psychologicznych dotyczących emocji, stresu, budowania pozytywnego obrazu siebie oraz kształtowania umiejętności interpersonalnych. Poza propozycjami ćwiczeń praktycznych każdy temat zawiera bibliografię rozszerzającą kontekst.

Sprawy techniczne

Treści kursu Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży zamknięto w 10 modułach. Na stronie www.AkademiaNauczyciela.pl publikujemy jeden skrypt wg harmonogramu. Uczestnicy kursu mogą pobierać materiały za pomocą swoich kont na stronie Akademii. Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Moduł 1 - Skrypt 1
Definicja pojęcia. Rodzaje agresji. Przegląd najważniejszych teorii dotyczących zachowania agresywnego w ujęciu biologicznym i psychologicznym. Indywidualne różnice dotyczące zachowań agresywnych. Wyznaczniki agresji w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Środowiskowe czynniki wpływające na różnice indywidualne w zakresie zachowań agresywnych. Agresja w ujęciu psychologii rozwojowej.

Moduł II - Skrypt 2
Przejawy agresji w szkole. Czynniki sprzyjające zachowaniom agresywnym. Sposoby przeciwdziałania agresji rówieśniczej. Stymulowanie rozwoju społecznego uczniów i umiejętności radzenia sobie z agresją.

Moduł III - Skrypt 3
Przemoc w szkole. Jak rozpoznać ofiary i sprawców przemocy. Czynniki ryzyka wystąpienia przemocy w szkole. Psychospołeczne skutki przemocy. Wzbudzanie wrażliwości i empatii u dzieci.

Moduł IV - Skrypt 4
Mobbing jako zjawisko społeczne. Typy mobbingu, jego przyczyny i przejawy. Profilaktyka mobbingu poprzez rozwijanie kompetencji emocjonalnych, społecznych oraz wzmacniania poczucia własnej wartości dorosłego i dziecka.

Moduł V - Skrypt 5
Media jako czynnik odpowiedzialny za wzrost agresji wśród dzieci i młodzieży. Czynniki wzmacniające wpływ przemocy w mediach na zachowania agresywne. Strategie łagodzenia szkodliwych skutków przemocy w mediach.

Moduł VI - Skrypt 6
Agresja elektroniczna – charakterystyka zjawiska. Typy agresji elektronicznej ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu elektronicznego (cyberbullying – zastraszanie w sieci). Konsekwencje doświadczania agresji elektronicznej. Profilaktyka i interwencja.

Moduł VII - Skrypt 7
O uczuciach raz jeszcze. Różne sposoby wyrażania złości. Złość jako reakcja na lęk. Wewnętrzne przeszkody w przyjmowaniu postawy człowieka dorosłego. Jak konstruktywnie radzić sobie z lękiem, zazdrością, wstydem i poczuciem winy? Kształtowanie u uczniów świadomości emocji i sposobów wyrażania uczuć.

Moduł VIII - Skrypt 8
Stres jako wynik narastającego poczucia braku kontroli. Mechanizmy osłabiające panowanie nad emocjami i zwiększające podatność na wybuchy złości. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem.

Moduł IX - Skrypt 9
Asertywność versus agresywność i uległość – istota, znaczenie, różnice. Konsekwencje ataku i unikania. Drabina złości. Konflikty – źródła, rola, rozwiązania. Procedura stopniowania reakcji. Asertywne rozwiązywanie konfliktów.

Moduł X - Skrypt 10
Skuteczna dyscyplina i komunikacja. Rozsądne stawianie granic. Czynniki sprzyjające rozwojowi świadomości społecznej i zachowań adaptacyjnych. Oddziaływania wychowawcze oparte na budowaniu poczucia własnej wartości i kształtowaniu postaw tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

Test końcowy

- poszerzenie wiedzy o agresji i przemocy oraz o sposobach zapobiegania tym zjawiskom,
- poznanie metod wspierających rozwój emocjonalny i społeczny uczniów,
- rozwój umiejętności budowania dobrego kontaktu z uczniem i nieagresywnego stawiania granic,
- rozwijanie umiejętności asertywnego wyrażania uczuć,
- uwrażliwianie na mechanizmy leżące u podłoża zachowań agresywnych i na potrzeby emocjonalne wychowanków.

Harmonogram marzec-czerwiec 2023

Etap kursu Termin
Skrypt 1 27.03.2023
Skrypt 2 3.04.2023
Skrypt 3 10.04.2023
Skrypt 4 17.04.2023
Skrypt 5 24.04.2023
Skrypt 6 2.05.2023
Skrypt 7 8.05.2023
Skrypt 8 15.05.2023
Skrypt 9 22.05.2023
Skrypt 10 29.05.2022
Test końcowy 5.06-11.06.2023
Wysyłka zaświadczeń o ukończeniu kursu do końca
czerwca 2023

 

Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży

Monika Janczura

Psycholog, specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, nauczyciel dyplomowany. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz terapeutyczną dla dziecka i rodziny. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, wykłady i ćwiczenia dla studentów (psychopatologia dzieci i młodzieży, podstawy psychologii, komunikacja interpersonalna, negocjacje); szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz innych grup zawodowych z zakresu pomocy psychologicznej, komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów,radzenia sobie ze stresem.

Szczegóły kursu


Zawartość kursu:

10 skryptów podzielonych na 10 modułów tematycznych

Cena:

650.00 PLN brutto (za cały kurs)

Zaświadczenie:

imienny certyfikat