Posts by codeworks

Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji

a) omówienie genezy i motywacji sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne, b) omówienie substancji psychoaktywnych, po które najczęściej sięgają uczniowie, c) określenie zagrożenia dostępności substancji psychoaktywnych w szkole i jej pobliżu, d) metody reagowania w sytuacjach zagrożenia środowiska uczniowskiego dostępem do substancji psychoaktywnych, e) sposoby postępowania z uczniami będącymi pod wpływem środków psychoaktywnych, f) zaznajomienie z otoczeniem prawnym dotyczącym postępowania z nieletnimi w szkole i poza nią; nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny, g) sposoby współpracy z policją, h) program wczesnej interwencji – sposoby unikania zagrożeń.
Read More

Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów

- rozwijanie umiejętności stymulowania i wspierania rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego uczniów, - poszerzanie wiedzy o oddziaływaniach wychowawczych sprzyjających postawom inicjatywy i aktywności dzieci i młodzieży (zapobieganie wyuczonej bezradności), - określenie własnych zasobów psychicznych i osobowościowych oraz możliwości ich wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Read More