Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji


Moduł I: Substancje psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży
Skrypt 1: Geneza sięgania po środki psychoaktywne – aspekt społeczny i psychologiczny
Skrypt 2: Przykłady najbardziej rozpowszechnionych wśród uczniów substancji psychoaktywnych

Moduł II: Obrona szkoły przed środkami psychoaktywnymi
Skrypt 3: Diagnoza zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych związanych z dostępnością substancji psychoaktywnych
Skrypt 4: Metody reagowania w sytuacjach zagrożenia środowiska uczniowskiego dostępem do substancji psychoaktywnych

Moduł III: Sposoby reagowania na zaistniałe sytuacje kryzysowe w szkole
Skrypt 5: Postępowanie szkoły (nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych oraz dyrekcji) wobec stwierdzenia u ucznia przejawów demoralizacji lub popełnienia na terenie placówki czynu zabronionego
1. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży.
2. Współpraca szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia.
3. Rola szkoły w ujawnianiu niezaspokajania podstawowych potrzeb dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych (niedożywienie, brudny strój lub nieadekwatny do pory roku itp).
4. Postępowanie nauczyciela w sytuacji powzięcia podejrzeń, że wobec ucznia/dziecka stosowana jest w domu przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna.
5. Agresja i przemoc rówieśnicza – konsekwencje dla jej sprawców i rola szkoły.
6. Współpraca szkoły z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Skrypt 6: Otoczenie prawne dotyczące postępowania z nieletnimi na terenie szkoły i poza nią
1. Definicje wyrażeń ustawowych dotyczące problematyki nieletnich.
2. Odpowiedzialność prawna nieletnich.
3. Rola i zadania sądów rodzinnych (wydziałów rodzinnych i nieletnich) w postępowaniu z nieletnimi.
4. Środki wychowawcze, lecznicze i poprawcze orzekane wobec nieletnich.
5. Postępowanie przed sądem.
6. Prawa i obowiązki nauczyciela – ochrona prawna funkcjonariusza publicznego.
7. Rola i zadania komórek ds. nieletnich w policji przy postępowaniu z nieletnimi – uprawnienia policji.
8. Zatrzymanie nieletniego i umieszczenie w policyjnej izbie dziecka.
9. Zasady współpracy szkoły z policją.
10. Zasady współpracy szkoły z sądem rodzinnym i kuratorami sądowymi.

Moduł IV: Program wczesnej interwencji – sposoby unikania zagrożeń
Skrypt 7: Profilaktyka - lepiej zapobiegać niż leczyć
Skrypt 8:Sposoby konstruowania i wdrażania programu wczesnej interwencji

Moduł V: Środki psychoaktywne i prawo
Skrypt 9: Omówienie najważniejszych zagadnień prawnych (otoczenia prawnego)
Skrypt 10: Najważniejsze akty prawne. Wybrane ustawy (części ustaw) i przepisy wraz z komentarzem

a) omówienie genezy i motywacji sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne,
b) omówienie substancji psychoaktywnych, po które najczęściej sięgają uczniowie,
c) określenie zagrożenia dostępności substancji psychoaktywnych w szkole i jej pobliżu,
d) metody reagowania w sytuacjach zagrożenia środowiska uczniowskiego dostępem do substancji psychoaktywnych,
e) sposoby postępowania z uczniami będącymi pod wpływem środków psychoaktywnych,
f) zaznajomienie z otoczeniem prawnym dotyczącym postępowania z nieletnimi w szkole i poza nią; nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny,
g) sposoby współpracy z policją,
h) program wczesnej interwencji – sposoby unikania zagrożeń.

Kurs Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji składa się 10 skryptów podzielonych na 5 modułów tematycznych. Zaplanowano 4 cząstkowe testy sprawdzające oraz test końcowy.

Harmonogram luty-maj 2018

 Etap kursu  Termin
 Skrypt 1: Geneza sięgania po środki psychoaktywne – aspekt społeczny i psychologiczny  23.02.2018
 Skrypt 2: Przykłady najbardziej rozpowszechnionych wśród uczniów substancji psychoaktywnych  2.03.2018
 Test cząstkowy 1  2.03.2018
 Skrypt 3: Diagnoza zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych związanych z dostępnością substancji psychoaktywnych  9.03.2018
 Skrypt 4: Metody reagowania w sytuacjach zagrożenia środowiska uczniowskiego dostępem do substancji psychoaktywnych 16.03.2018
 Test cząstkowy 2 16.03.2018
 Skrypt 5: Postępowanie szkoły (nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych oraz dyrekcji) wobec stwierdzenia u ucznia przejawów demoralizacji lub popełnienia na terenie placówki czynu zabronionego 23.03.2018
 Skrypt 6: Otoczenie prawne dotyczące postępowania z nieletnimi na terenie szkoły i poza nią 30.03.2018
 Test cząstkowy 3  30.03.2018
 Skrypt 7: Sposób konstruowania i wdrażania programu wczesnej interwencji 6.04.2018
 Skrypt 8: Przykłady sprawdzonych programów wczesnej interwencji 13.04.2018
 Test cząstkowy 4  13.04.2018
 Skrypt 9: Omówienie najważniejszych zagadnień prawnych (otoczenia prawnego)  20.04.2018
 Skrypt 10: Najważniejsze akty prawne. Wybrane ustawy (części ustaw) i przepisy wraz z komentarzem 27.04.2018
 Test końcowy 27.04.2018
 Wysyłka zaświadczeń o ukończeniu kursu do końca maja 2018


Harmonogram czerwiec-wrzesień 2018

 Etap kursu  Termin
 Skrypt 1: Geneza sięgania po środki psychoaktywne – aspekt społeczny i psychologiczny  1.06.2018
 Skrypt 2: Przykłady najbardziej rozpowszechnionych wśród uczniów substancji psychoaktywnych  8.06.2018
 Test cząstkowy 1  8.06.2018
 Skrypt 3: Diagnoza zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych związanych z dostępnością substancji psychoaktywnych  15.06.2018
 Skrypt 4: Metody reagowania w sytuacjach zagrożenia środowiska uczniowskiego dostępem do substancji psychoaktywnych 22.06.2018
 Test cząstkowy 2 22.06.2018
 Skrypt 5: Postępowanie szkoły (nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych oraz dyrekcji) wobec stwierdzenia u ucznia przejawów demoralizacji lub popełnienia na terenie placówki czynu zabronionego 29.06.2018
 Skrypt 6: Otoczenie prawne dotyczące postępowania z nieletnimi na terenie szkoły i poza nią 6.07.2018
 Test cząstkowy 3  6.07.2018
 Skrypt 7: Sposób konstruowania i wdrażania programu wczesnej interwencji 13.07.2018
 Skrypt 8: Przykłady sprawdzonych programów wczesnej interwencji 20.07.2018
 Test cząstkowy 4  20.07.2018
 Skrypt 9: Omówienie najważniejszych zagadnień prawnych (otoczenia prawnego)  27.07.2018
 Skrypt 10: Najważniejsze akty prawne. Wybrane ustawy (części ustaw) i przepisy wraz z komentarzem 3.08.2018
 Test końcowy 3.08.2018
 Wysyłka zaświadczeń o ukończeniu kursu do końca września 2018

Certyfikaty zostaną wysłane po zakończeniu wakacyjnego cyklu dostępnych na platformie kursów. Ostatni kurs w ramach wakacyjnego cyklu szkoleniowego kończy się 24 sierpnia 2018. Po tym terminie zlecany jest wydruk oraz wysyłka wszystkich imiennych certyfikatów (papierowych), które powinny dotrzeć do kursantów do połowy września 2018 roku.

Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji

Mariola Ejzenchart-Wojkiewicz

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w różnych obszarach edukacji. Studia magisterskie ukończone na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów licencjackich z zakresu pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Twórczyni poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour” zajmującej się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Psycholog pracujący z trudną młodzieżą w gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy. Współautorka projektów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wykładowca szkół policealnych i wyższych. Autorka licznych artykułów z zakresu problemów współczesnej edukacji.

Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji

nadkom. Dorota Dąbrowska-Babor

Ekspert Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ukończyła kursy i szkolenia w zakresie zagadnień dotyczących zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Problematyką nieletnich i patologii zajmuje się od 1998 roku, wcześniej w Sekcji ds. Nieletnich i Patologii VII Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Praga Płd., a od 2001 r. w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Koordynator licznych kampanii profilaktycznych o zasięgu ogólnopolskim. Autorka opracowań i raportów w obszarze problematyki alkoholizmu. Uczestniczyła w opracowywaniu „Procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością, demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją”.

Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji

Piotr Błaszyk

Tytuł magistra prawa uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dalszą wiedzę zawodową pogłębiał i uzyskiwał kwalifikacje w Studium Nauczycielskim, Studium Resocjalizacji, Studium Socjoterapii „Gestalt” w Krakowie. Łączy wiedzę prawniczą z wychowywaniem młodzieży. Od początku działalności zawodowej zajmuje się problematyką przestępczości wśród nieletnich. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w zakładzie poprawczym, ośrodku wychowawczym, domu dziecka od stanowiska wychowawcy do stanowisk kierowniczych. Był kuratorem społecznym ds. nieletnich. Obecnie wykładowca przedmiotów prawnych. Autor publikacji z zakresu prawa, współpracownik kancelarii adwokackiej, działacz Stowarzyszenia „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. Od wielu lat ławnik sądowy.

Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji

podkom. Artur Sypuła

Ekspert Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Uczestnik wielu kursów i szkoleń dotyczących działań na rzecz dzieci i młodzieży. Koordynator przedsięwzięć profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo osób starszych oraz działań na rzecz zapobiegania przestępczości nieletnich. Problematyką nieletnich i patologii zajmuje się od 2004 r., realizując wcześniej zadania w Sekcji ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, od 2009 r. w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Autor opracowań problemowych dotyczących przestępczości nieletnich, w tym na terenie szkół i placówek oświatowych.

Szczegóły kursu


Zawartość kursu:

10 skryptów

Cena:

250.00 PLN brutto (za cały kurs)

Zaświadczenie:

imienny certyfikat